Keresés

|

Általános Szerződéses Feltételek

1. Tárgy

A megrendelésnek a Mateco-Hungary Kft. (a továbbiakban: bérbeadó) általi megerősítésével a rendelés visszaigazoláson (a megrendelés és annak visszaigazolása a továbbiakban együtt jelenti a bérbeadási szerződést), ill. az átadás-átvételi jegyzőkönyvben (amely a bérbeadási szerződés mellékletét képezi) felsorolt tárgyakat (a továbbiakban gépnek, felszerelésnek nevezve) bérlő a következőkben felsorolt feltételek mellett bérbe veszi.

A jelen szerződési feltételek olyan gépekre, felszerelésekre (gép dokumentáció, gépkulcs, gép tartozékok) vagy azok olyan részeire is vonatkoznak, amelyeket a szerződéskötés után a bérbeadó ugyanannak a bérlőnek a bérelt gépek kiegészítéseként vagy pótlásként ad át.

2. A szerződés időtartama

A számlázás alapját képező bérleti időtartam amennyiben a bérbeadó szállítja a helyszínre a gépet, felszerelést a gép, felszerelés helyszínre érkezésének a napján; amennyiben a bérbadó már korábban odaszállította a gépet, felszerelést, akkor a felek külön megállapodása szerinti időpontban; bérlői szállítás esetén pedig a bérlő részére történő átadás napján kezdődik, és a géphasználat befejezésének meghatározott időben, írásban történő jelzésének a napján végződik.

A géphasználat kezdetét, azaz a bérlet indulását az azt megelőző munkanapon 15:00-ig írásban szükséges megrendelni. Ennél későbbi időben történő írásbeli megrendelés esetén a kiszállítást nem tudjuk a következő napon garantálni.

A géphasználat befejezését, azaz a bérlet végét az utolsó munkanapon 15:00-ig írásban szükséges bejelenteni. Ennél későbbi időben történő írásbeli bejelentés esetén a következő nap is számlázásra kerül. A bérlet alapvetően – eltérő megállapodás hiányában – a heti hivatalos munkanapok alapján való elszámolással történik, ezen belül maximum napi 10 óra munkavégzésre vonatkozik. A bérleti időtartamra felszámított bérleti díj napi maximum 10 óra munkavégzésre vonatkozik. A napi maximum munkaórán felüli napi és a hétvégi, munkaszüneti napra eső használat GPS kontrol alapján kerül számlázásra. Díjkötelesek azok a napok is, amelyeken a bérbeadó a bérlő hibájából vagy a bérlő oldalán felmerülő okból nem tudja a gépet, felszerelést rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban birtokba venni, illetve használni. A bérlethez kapcsolódó szolgáltatások (szerviz, szállítás, hibaelhárítás) 7:00 – 16.30 (alapértelmezett időszak) közötti időszakban biztosítottak. Ettől eltérő időben igényelt, bérlethez kapcsolódó szolgáltatások külön díjkötelesek, előzetes megállapodás vagy az aktuális díjszabás szerint.

3. Szállítás, egyéb költség

A bérleti díjon felül a bérlőt terhelik a gép, felszerelés bérlőhöz való ki- és visszaszállítási, valamint biztosítási költségei. A bérlő köteles a megrendelésben megadni annak az illetékes személynek a nevét és elérhetőségét, akinek a gép, felszerelés átadható, és akitől a bérlet végén átvehető.

A bérbeadó vagy az általa megbízott fuvarozó általi kiszállítást – ha a rendelés visszaigazoláson, vagy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben más nem szerepel – a szerződés megkötését követően a bérbeadó haladéktalanul elkezdi megszervezni a bérlő által megjelölt helyre. Megbízott fuvarozó bevonása esetén előforduló szállítási problémákkal kapcsolatban (mint szállítás meghiúsulás, késés) a bérbeadó felelősségét kizárja. Amennyiben a szállítást nem a bérbeadó végzi, végezteti, az a bérlő felelősségére és veszélyére történik.

A bérlő általi szállítás esetén a gép, felszerelés átadására a kiszállításhoz a felek közötti megállapodásban megjelölt időben (munkanapokon 08.00 és 15.00 óra között) és helyen kerül sor, a bérleti idő letelte után pedig a bérlőnek haladéktalanul vissza kell szállítani a gépet, felszerelést a bérbeadó által megjelölt Magyarországon belüli címre. Bérlő általi szállítás esetén a bérleti időszakba a kiszállítási és visszaszállítási napok is beleszámítanak. A bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a gép, felszerelés a visszaadáskor olyan állapotban legyen, amely megfelel az átvételkori állapotnak a normális használatot figyelembe véve, továbbá, hogy a gép, felszerelés a bérbeadó, fuvarozó által hozzáférhető helyen és a szállításhoz megfelelő állapotban (elegendő üzemanyagszinttel/ elektromos töltöttséggel rendelkezzen a szállító járműre történő felkerüléshez) legyen. A fentiek nem teljesülése esetén minden olyan szükséges intézkedéshez kapcsolódó költség, amely biztosítja és lehetővé teszi a gép, felszerelés elszállítását, a bérlőt terheli, és azt a bérlő köteles megfizetni a bérbeadó részére. Bérbeadói visszaszállítás esetén a bérlő mindaddig bérleti díjat köteles fizetni, ameddig nem biztosítja a gépek, felszerelések tényleges átadását.

Amennyiben átadás/átvételkor a bérlő nem gondoskodik a megrendelésben megjelölt vagy egyébként a bérlő nevében, képviseletében átadásra jogosult személy helyszíni jelenlétéről, abban az esetben a gép, felszerelés állapotára vonatkozólag a bérbeadó által felvett jegyzőkönyvben foglaltak az irányadóak.

A bérbeadó a bérleti idő megkezdése előtt 1-3 naptári nappal jogosult előszállításra, melyet a bérlővel való egyeztetés előz meg. Bérbeadói visszaszállítás esetén a bérbeadónak 1-3 naptári nap áll rendlkezésére a gépek, felszerelés felvételére. Mindkét esetben bérlői egyeztetés alapján történik a szállítás, a köztes idő alatt – azaz a bérlet kezdetét megelőző előszállításnál, ill. a bérlet végét követő visszaszállításnál – a bérlőnek kötelessége a gépet, felszerelést lezárni, abban értéket nem hagyni, a gép, felszerelés magára hagyásakor kellő körültekintéssel eljárni. A bérlő a fizikai kiszállítás pillanatától a tényleges elszállításig teljes felelősséggel tartozik a gépet, felszerelést illetően.

Amennyiben szükséges, a bérbeadó jogosult arra, hogy javítást végezzen a bérlő költségére, akár a bérleti időszak alatt, akár a visszaérkezést követően a telephelyén történő átvizsgálás után. Az ez által keletkezett bérleti díj kiesés és a további károk vonatkozásában a bérlő köteles a felmerülő költségek megfizetésére.

A bérbeadó minden általa bérletbe kiadott gépre, felszerelésre általános sérülésre, törésre vonatkozó felelősséget vállal, melynek fedezetét a gépek, felszerelések bérleti díján felül felszámolja. A bérleti ajánlatban/szerződésen, ill. számlán ez „Korlátolt felelősségvállalási díj”-ként jelenik meg, mely szerződésenként és gépenként kerül felszámításra. A korlátolt felelősségvállalási díj a gépekben, felszerelésben keletkező, 700.000,- Ft feletti (ez az összeg a mindenkori önrész mértéke) értékű sérülés, törés károkat fedezi. A kár mértéke a bérbeadó szerviz szolgáltatásának keretében kerül megállapításra.

A bérbeadó minden általa bérletbe kiadott gépre, felszerelésre a bérlő külön kérésére lopásra és totálkárra vonatkozó biztosítást köt, melynek fedezetét a gépek, felszerelések bérleti díján felül felszámolja. Az ilyen módon kötött biztosítás feltételeiről az adott igénybevétel esetén bérlő részletes tájékoztatást ad.

A bérbeadó az általa bérbe adott Manitou, JLG, PB Lift, Holland Lift és Toyota típusú gépek esetében kiköti, hogy az általános karbantartási munkálatokat, ezen belül is kifejezetten a zsírzást nyilvántartja és megfelelő időközönként elvégzi, amelynek elvégzést a bérlő köteles tűrni. A felsorolt típusok bérleti díján felül ez a karbantartási díj a bérlőt arányosan terheli.

4. Fizetés

A bérbeadó jogosult a bérbeadást kaució fizetéséhez kötni, amelynek a feltételei az ajánlatban kerülnek meghatározásra. A bérleti és egyéb szolgáltatások díját a bérlő a ”rendelés visszaigazolásban” meghatározottak szerint köteles megfizetni, beleértve a felszerelés/tartozék hiányból, vagy a gép, felszerelés sérülésből adódó költségeket is. A bérbeadó fenntartja a jogot a bérleti és egyéb szolgáltatások díjának egyoldalú – a folyamatban lévő szerződésekre is kiható – módosítására. A bérbeadó az árváltozásról e-mail-ben tájékoztatja a bérlőt. A bérlő jogosult a tájékoztatásban megjelölt határidőig e-mailben felmondani a bérleti szerződést. Amennyiben a bérlő a megjelölt határidőben nem nyilatkozik, úgy az árváltozás a bérlő részéről elfogadottnak minősül. A bérbeadó a bérleti és egyéb szolgáltatások díját, és az egyéb költségeket – amennyiben a felek ettől külön írásbeli megállapodásban eltérően nem rendelkeznek – minden hónap 15. és a hónap utolsó napján, illetve a bérlet megszűnésekor számlázza. A bérlőnek a számla kézhezvételét követően 20 nap áll rendelkezésére a számla kifogásolására, melyet minden esetben írásban kell megtennie. Késedelmes fizetés esetén a bérlő a Ptk. 6:48. §, ill. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. Ha a bérlő a fizetési kötelezettségével 15 napnál hosszabb ideig hátralékba kerül, vagy megsérti a bérleti szerződés rendelkezéseit, és kötelezettségszegését a bérbeadó írásbeli felszólítására az abban megjelölt póthatáridőre sem orvosolja, a bérbeadó azonnali hatállyal jogosult a bérleti szerződést felmondani és az őt egyébként törvényileg vagy szerződésileg megillető igényeket (pl. kártérítésre vonatkozót) érvényesíteni. Késedelmes fizetés, vagy egyéb kötelezettségszegés megszüntetésére irányuló felszólítás esetén a bérbeadó 18.000 Ft ügyviteli költség felszámítására jogosult minden kiküldött felszólító levél után.

A felmondástól függetlenül a bérlőnek teljesítenie kell a szerződésből eredő valamennyi még fennálló kötelezettségét.

5. A bérlő kötelezettségei
5.1 A gép, felszerelés kezelése

A bérleti idő alatt a bérlő köteles a gépet, felszerelést gondosan kezelni és ápolni, különösen pedig megóvni azt a túlterheléstől. Ennél figyelembe kell venni a bérbeadó (ill. a gyártó) használati és karbantartási utasításait. Változtatásokat vagy átalakításokat csak a bérbeadó írásbeli engedélye szerint szabad végezni.

A bérlő köteles a bérbeadó által a gépen, felszerelésen elhelyezett táblákat vagy más információs feliratokat rajta hagyni, megtartani és állagukat megóvni.

A bérlő a gépet, felszerelést a megrendelésben megjelölt helyszínről a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem szállíthatja/szállíthattatja el. Amennyiben a bérlő ezen kötelezettségét megszegi, köteles az ezzel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kárt, költséget (beleértve a téves szállítási címből eredő szállítási többletköltséget) a bérbeadónak megtéríteni.

5.2 A gép, felszerelés megóvása

a.) A bérlő köteles a gépet, felszerelést és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Elektromos gépeink esetében külön hangsúlyt kell fektetni az akkumulátorok karbantartására (feltöltésére), dízel üzemű gépek esetében az előírt minőségű üzemanyag használatára.

b.) A bérlő köteles a gépet, felszerelést, a megjelölt helyen és időpontban a normál amortizációt figyelembe véve az átadással (kiszállítással) megegyező állapotban visszaadni.

c.) A bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépet, felszerelést a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással, rongálással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, köteles lezárni, abban értéket nem hagyni, továbbá a gép, felszerelés magára hagyásakor kellő körültekintéssel eljárni.

d.) A bérlőt terheli az esetleges tönkremenetelből, elvesztésből, ellopásból és sérülésből eredő valamennyi kár és költség.

e.) A bérlő köteles a gép, felszerelés megsérülése, rongálása, elvesztése, illetve ellopása esetén a bérbeadót haladéktalanul, szóban és írásban egyaránt értesíteni.

f.) A bérlő kötelezettséget vállal, hogy a gépre, felszerelésre biztosítással rendelkezik. A bérlő felelős minden olyan követelésért, igényért, amelyet 3., kivülálló személy támaszt a bérleti idő alatt a gép, felszerelés használatával, illetve azzal összefüggésben. A bérlő köteles az ilyen igények alól a bérbeadót mentesíteni. A megfelelő biztosítás megkötése ajánlott a bérlő részére.

g.) A bérlő köteles saját költségén megvédeni, és mentesíteni a gépet, felszerelést harmadik személy beavatkozásaival – pl. végrehajtási intézkedések – szemben. A fenyegető vagy már végrehajtott beavatkozásokat a bérlőnek haladéktalanul és a szükséges dokumentumok átadása mellett jeleznie kell a bérbeadónak. A bérlő nem jogosult elidegeníteni vagy megterhelni a gépet, felszerelést. A bérlő a használatot 3. személynek csak a bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján engedheti át.

h.) A bérlő felelős minden törvényi vagy hatósági előírás, rendelet vagy kötelezettség betartásáért.

5.3 A gép, felszerelés, visszaadásához kapcsolódó kötelezettségek

a.) A bérlő köteles a gép, felszerelés tényleges átadásának feltételeit biztosítani, a gépet, felszerelést megközelíthető, elszállítást nem akadályozó, az átvételre alkalmas helyen hagyni.

b.) A bérlő köteles a gépet, felszerelést az előírt minőségű és az átadáskor (kiszállításkor) rögzített mennyiségű üzemanyaggal megtankolni. Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, az üzemanyag különbözetet a bérlőnek meg kell fizetnie, mint a gép, felszerelés bérletéhez járulékosan kapcsolódó költséget. Elektromos üzemű gép(ek) esetén a gépet feltöltött akkumulátorral előkészíteni az elszállításra.

c.) A bérlő köteles a gépet, felszerelést az átadáskori (kiszállításkori) tisztasági állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, a bérbeadónak a gép, felszerelés tisztításából eredő költségét a bérlő köteles megfizetni, mint a gép, felszerelés bérletéhez járulékosan kapcsolódó költséget.

d.) A bérlő köteles a gép, felszerelés kulcsát, illetve a géphez, felszereléshez tartozó, az átadáskor (kiszállításkor) átvett dokumentációt, gépkulcsot a bérbeadó részére hiánytalanul visszaszolgáltatni. Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, a bérbeadónak a dokumentáció, gépkulcs pótlásából származó költségét a bérlő köteles megfizetni, mint a gép, felszerelés bérletéhez járulékosan kapcsolódó költséget.

e.) A fenti feltételek elmulasztása esetén minden, az elszállításhoz szükséges 1 órán felül megkezdett óra után várakozási költséget számítunk fel, melynek részleteit az aktuális ajánlat/szerződés tartalmazza.

6. Felelősségi szabályok
6.1 A bérlemény kezelésével és megóvásával kapcsolatos kötelezettségek be nem tartása

a.) A bérlő a gép, felszerelés használatára, kezelésére és megóvására vonatkozó kötelezettségeinek be nem tartásából, illetve a gép, felszerelés rendeltetésellenes használatából származó minden, a bérleti időszak alatt bekövetkező és ismertté váló, illetve

b.) A bérleti időszak alatt bekövetkező, de annak leteltét követően ismertté váló kárért és költségért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő felel minden olyan kárért, amely az előbbi kötelezettségek megsértéséből ered.

c.) Amennyiben a bérlő a bérlet letelte után a gépet, felszerelést kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, a bérbeadó jogosult a gépet, felszerelést – akár jogos önhatalommal – a bérlőtől visszavenni, és elszállíttatni. A bérbeadó ebből eredő minden költségét – beleértve ebbe, hogy a gépet, felszerelést nem tudja újra bérbe adni – a bérlő köteles megtéríteni.

d.) A használat 3. személy részére történő átengedése az arra vonatkozó bérbeadói engedély nélkül szerződésszegésnek minősül. Ebben az esetben a bérbeadó jogosult azonnali hatállyal felmondani a bérleti szerződést, és a gépet, felszerelést elszállíttatni. A bérlő köteles minden ebből adódó kárt megtéríteni a bérbeadó részére.

e.) A bérlő a tönkremenetel, elvesztés, ellopás és megsérülés következtében beálló minden, a bérleti időszak alatt bekövetkező és ismertté váló, illetve a bérleti időszak alatt bekövetkező, de annak leteltét követően ismertté váló kárt, illetve a bérbeadó részéről felmerülő minden költséget kártérítésként köteles megfizetni, így különösen az ellopott/meghibásodott alkatrész árát, a szerelési munkadíjat és az ehhez kapcsolódó utazási költséget. Az ilyen összegek kártérítésként való megfizetése nem mentesíti a bérlőt a bérleti díjfizetési kötelezettsége alól. A gép, felszerelés hiányosságából eredő kárért a bérbeadó csak akkor felel, ha a bérlő igazolja, hogy az a bérbeadó durva hanyagsága vagy szándékossága miatt keletkezett.

f.) A bérlő haladéktalan hibabejelentését követően a bérbeadó az olyan javításokat, amelyek a rendeltetésszerű használat vagy gyártási hibák miatt válnak szükségessé, a saját költségére, míg a rendeltetésellenes használatból, illetve kívülálló 3. személy magatartásából eredő hibákat a bérlő költségére elvégzi, elvégezteti. A javítás ideje alatt a bérbeadó megtilthatja a bérlőnek a gép, felszerelés használatát.

g.) Amennyiben a hiba a bérlő rendeltetésellenes használatára, kívülálló 3. személynek a magatartására vezethető vissza, abban az esetben az egyéb költségek, károk megtérítésén felül a  javítás időtartamára – függetlenül a bérleti szerződés esetleges megszűnésétől – a bérlő köteles bérleti díjat – a szerződés megszűnése esetén a bérleti díjjal megegyező mértékű kötbért -fizetni. A rendeltetésszerű használatból eredő vagy gyártási hibák miatti javítás esetén a bérlőt a meghibásodás írásbeli bejelentésétől a hiba kijavításáig, illetve az esetleges cseregép, pótfelszerelés biztosításáig díjfizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a javítást a bérbeadó a bérlőnek is megfelelő határidőn belül elvégezni nem tudja, és cseregépet, pótfelszerelést sem tud a bérlő rendelkezésére bocsátani, a bérlő a szerződést felmondhatja. A bérlő ezen túlmenően kártérítési igényt nem támaszthat, a bérbeadó az ez iránti felelősségét kifejezetten kizárja.

h.) Bérbeadó a hiba bejelentésétől számított 4 órán belül – az alapértelmezett időszak figyelembevételével – vállalja a géphiba elhárításának megkezdését. Amennyiben a távsegítség nem jár eredménnyel, a bérbeadó 24 órán belül vállalja a helyszíni hibaelhárítás megkezdését. Ha a gép a meghibásodás bejelentésétől számított 48 órán belül nem javítható, a bérbeadó a meghibásodás bejelentésétől számított 72 órán belül cseregépet biztosít. Ha cseregép nem áll rendelkezésre, a bérlő jogosult a szerződés felmondására.

i.) A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás, stb.) a bérlő köteles megtéríteni.

6.2 Szerződés megsértése

Ha a bérlő megsérti a jelen szerződésből adódó bármely kötelezettségét, és azt az írásbeli felszólításban megjelölt határidőre sem orvosolja, vagy ellene felszámolási, csődeljárást indítanak, akkor a bérbeadó – fizetési és kártérítési igényeinek fenntartása mellett – azonnal ismét birtokba veheti és elszállíttathatja a gépet, felszerelést, és ebből a célból beléphet a bérlő helyiségeibe és létesítményeibe.

6.3 Károkozással kapcsolatos eljárási szabályok

A bérbeadó kárfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel a bérlő által bérbe vett gép, felszerelés kezelésével és megóvásával kapcsolatos kötelezettségek be nem tartásából származó károkról, amelyet elektronikus úton eljuttat a bérlőnek. Amennyiben a bérbeadó a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített károkozással kapcsolatban 2 munkanapon belül írásban nem kap észrevételt, úgy az abban foglalt károkozás tényét és az okozott kár mértékét a bérlő részéről elismertnek tekinti, és a kárfelvételi jegyzőkönyvben szereplő kár összegéről a bérbeadó a bérlőnek kárbekérő levelet bocsát ki.

6.4 Bérlő nyilatkozattételi kötelezettsége adóügyi letelepedettségéről

a.) Amennyiben a bérlő külföldön letelepedett vállalkozás, úgy köteles nyilatkozni a bérbeadó felé arról, hogy rendelkezik-e Magyarországon áfa szempontú telephellyel. Áfa szempontú magyar telephely esetén a bérlő köteles nyilatkozni a bérbeadó felé arról, hogy a bérleti szerződésben foglalt ügylet a magyar telephelyéhez kapcsolódó szolgáltatás-e (azaz, hogy az adott szolgáltatás kapcsán a magyar telephely legközvetlenebbül érintett telephelynek minősül-e).

b.) Az így közölt tényekben bekövetkező bármely változásról a bérlő köteles a bérbeadót 5 munkanapon belül tájékoztatni.

c.) A bérlő teljes felelősséggel tartozik a magyar adóügyi letelepedettségéről szóló nyilatkozattétel elmulasztásából, vagy annak hibás, késői, nem megfelelő vagy nem valós adattartalommal történő teljesítéséből adódóan a bérbeadónál felmerült minden kárért.

d.) Amennyiben a bérbeadónak harmadik fél vagy bármely hatóság felé kára keletkezik abból kifolyólag, hogy a bérlő nyilatkozattételi kötelezettségét elmulasztotta, azt hibásan, késve, nem megfelelő vagy nem valós adattartalommal teljesítette, a bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a bérbeadó felé.

7. Beszámítás

A bérlő a bérbeadó követeléseivel szemben csak annak egyetértésével, a bérbeadó által elismert mértékben számíthat be ellenkövetelést. A bérbeadó a bérlőnek a bérbeadóval szembeni minden követelésével szemben beszámíthatja a saját követeléseit, és azt – ha van ilyen – a kaució összegéből levonhatja.

8. Külön megállapodás

A jelen szerződéshez kapcsolódó külön megállapodások érvényességéhez írásos formára és mindkét szerződő fél aláírására van szükség.

9. Egyebek

Ha ennek a szerződésnek egy rendelkezése semmis vagy érvénytelen lenne, akkor ez a többi rendelkezést nem érinti. Ebben az esetben a szerződést úgy kell értelmezni, amint az a semmis, érvénytelen rendelkezés gazdasági értelméhez legközelebb áll.

Az általunk kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást „Adatkezelési tájékoztatónk” tartalmazza, amely megtekinthető honlapunkon (www.mateco-hungary.hu)

Felek a közöttük felmerül jogviták esetére kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

2023. január 1.

Letölthető dokumentum